ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਲਈ ਨੋਟ੍ਸ

 

punjabi-1

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ  ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਪੁਛੇ ਗਏ  ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟ੍ਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ .

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਹੈ comment ਬੌਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ . ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੇਕੇ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ .

Download Punjabi Notes By Jagtar Malwa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s