ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ UPSC ਲਈ ਤੇ Punjabi UGC NET ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ

This post is one consolidated post for punjabi optional for UPSC or IAS and for UGC NET or JRF .you will find book list and how to prepare for it .Further in the End you will find likn to download load previous year question paper of punjabi Literature for of UPSC and pdf of punjabi sahit da itihas by Harbhajan Singh .which i consider better then parminder singh kasel book or books by punjabi university .

As this book is in question answer format .#

punjabiliterature #ugc #upsc
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ UPSC ਚ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਆਨਸਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਹੁਣ JRF ਤੇ UGC NET ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਮੈਂ UGC NET ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ upsc ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 11000 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ugc ਤੇ upsc ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਉਹ ਹੈ Harbhajan ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ ਚ ਤੇ ਧਨਪਤ ਰਾਏ ਐਂਡ ਸੰਨਜ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਜਿਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਾਇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ pdf ਚ ਉਪਲਭਧ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੋਂ pdf ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਤੂਹਾਨੂੰ UPSC ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ।

https://drive.google.com/open?id=0B56O1aRuHcBnZS1OY1lYTXI5ODQ
ਮੇਰੀ ਬਲਾਗ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੁੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਦੇਖੋ ।
https://jagtarmalwa.com/2018/04/26/punjabi-literature-for-ias-booklist-many-more-things/

PPSC Mains : Strategy cum Booklist cum FAQs

All of those preparing for specifically should start immediately preparation for mains . Even if you do not qualify it will help you some other time .

First Go Through Previous years Mains PCS Question Papers 

You may notice here few things :-

 1. Question were directly asked from Current and Basic issues you need not to study specifically too much .Just you need general insight of everything
 2. These topics directly picked from newspaper (tribune ,pib.nic.in and NCERTs and other reference issues  )
 3. according to syllabus some topics directly asked from syllabus specially in S&T.
 4. I feel that paper is so general that you may read write in Punjabi as well . for this you may read PSEB books .and preparing topics from Google by some translation .Books are already available in my telegram group .further topic wise you may pick books from BA to MA classes just  according to syllabus .Books from Telegram
  1. Prepare each and every subject with equal emphasis you need to cross cut off 25% from each paper (62.5 marks from GS each paper).
  2. Special focus on English and Punjabi .within this on Grammar Portion which is of 50 marks in each section.
  3. Prepare Essay well, with quotations on different subjects’ .write essay in the medium on which you have good command on vocabulary and language skills.
  Book List: For Punjabi: – 10th School board Grammar + Jaypee Book for Punjabi.
  R Gupta’s Book on translation .
  For English: -10th board English OLD Grammar   + Jaypee Book of English….
  For Essay: Prepare at least 3-4 topics a week all from different areas ……
  1. Economy 2. Polity and governance 3. Quotations based Essay 4. Social issues. Write within word limits. You have to write three essays  just like a Question of GS.  Here you need to show your “knowledge interest in the topic as well as comprehensive ability and Art of presentation of topic “.  prepare accordingly. You may also take help for topics from old UPSC papers of Essay. Follow the principal of writing a good essay . 
  Read specifically for Essay Indian Express and The Tribune for English for Punjabi Ajit and Punjabi Tribune specially their Sunday magazines.Try to translate from these newspapers daily .
  .GS 1…..
  GS 1 is static portion: You need to prepare  NCERTs for most topics. those topics which don’t have 200 worth material in NCERTs take help from Google / other Reference Books.always take reference from pib or current .issues related to syllabus in news may be directly asked like Lala Lajpat Rai Question in 2015 . 
  History of the world : NCERTs of Class 9th and 10th new one .+ mrunal’s material of world history http://mrunal.org/history#old-ncerts these are old ncert material in text form each and every topics covers here for any other topic you may take from the book of Arjun Dev/ Norman Lewis .
  Indian culture: — Topics from the NCERTs of class 6th to 8th and 12th class those are related to Culture and Art. Specially figures and topics those are discussed in these NCERTs. New Books of PSEB are good for art and culture related to Punjab and Northern India .
  And lastly compilation of Art and culture https://drive.google.com/file/d/0B-7pRR2ueeZTVlFuRHZ0cVVEX3M/view?usp=sharing and Art and Culture NCERT 11th class.https://drive.google.com/file/d/0B-7pRR2ueeZTWXR1R21JNVpHaXM/view?usp=sharing gives selective reading of topics and sub topics only.
  Modern Indian history:-

  Punjab 8th to 12th New History books of PSEB. then spectrum Book on history.
  Socio-religious reform movements: – Punjab 8th to 12th New History books of PSEB.
  Post-independence consolidation :- NCERT class 12th politics in India after independence http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm?leps2=0-9 and Bipin Chandra for further Reading of topics discussed in this . ABP News series of Pradhanmantri .
  History of Punjab:  Punjab 8th to 12th New History books of PSEB.

  Geography: NCERTs covers most of Part of Geogarphy from class 6th to 8th and 11th 12th for topics of physcial geography and other topics. Class 9th and 10th for Indian geography .Human geography class 12th .for further reading http://mrunal.org/geography for lectures on geography and some articles for location of industries and etc.
  Geography of Punjab:

  Punjab 8th to 12th New History and Geography books of PSEB.
  SOCIETY: for basics of Indian Society read NCERTS from class 11th and 12th .then all topics are from Currents and you will see questions Newspaper based on topics given in Syllabus.
  Ethics and Society and Human Values:-prepare from Lexicon Book these topics Prepare one 14 mark question each personality given in human values with special contribution to their work toward humanitarian society.
  All welfare schemes from GOI and GOP .their mandate and how to improve their effect. (Day to day newspaper and all modi Flagship schemes)from pib.nic.in 
  3.8 topics are covered in NCERTS well you need to relate all this with present scenario.
  GS_2: most Paper will be Newspaper based so prepare each Polity and Governance topic in news for 14 mark question ADD from the books of Laxmikant on Polity and another one on Governance. For Recent changes and modification of Laws visit pib.nic.in regularly .
  Values and Ethics in Governance: Probity in Governance Lexicon Book for these topics and mrunal lectures on ethical governance http://mrunal.org/ethics
  Important aspects of governance: Google for this only newspaper based but needs to know some background specially definitions and what we have done till now in all this RTI etc you will get many articles and files from Google.
  INTERNATIONAL RELATIONS:-Follow Modi and all summits in last 6-8 month bilateral and multilateral accords. Functions of world institutions UN and its organs, SAARAC and others those in news (read structure and mandate also) all this is from current you can make notes and read from their site follow mrunal.org wire.in and and Indian Express. idsa.in is good site.
  GS3 —-Indian Economy: most can be covered from +1 ncert of economics, Human Geography of 10+2 and Indian Economy by Ramesh Singh then daily newspaper govt initiatives on economic policies pib.nic.in + Mrunal.org (most trusted site on this topic)
  Punjab Economy:- Economy survey of Punjab, Budget ,books of pseb .8th to 12th SST. 
  Statics — 9th 10th statistics chapters and 11th class NCERT of statistics all topics.
  Spectrum Book of Statistics
  Issues related to Security: book you can read is challenges to internal security by Ashok Kumar. And intense reading of newspaper based on these topics and recent issues and idsa.in site for specific study.
  GENERAL STUDIES-IV: ——-Science and Tech Topics Google each and every topic make specific notes they are asking direct questions on topics.
  Indian projects of Space and achievements of APJ Abdul Kalam and other org with which he was associated.
  Health related topics can be read from Science NCERTs of 7th 8th and 9th Class.
  Environment:–Shankar IAS Academy Book on Environment
  Disaster management and Indian Context from the site http://www.ndma.gov.in/en/ everything is well covered.
  Problem Solving and Decision Making: – Lexicon book on ethics for solving these problems and practice from UPSC Exam.
  Foot notes:-
  1. Except some part of 1st part of GS 1 every other paper will be Newspaper based.
  2. Where they will not have anything to ask from newspaper they would ask directly topic mentioned in syllabi.
  So prepare this way that you know something about each topic they “wrote” directly in Syllabi and also study of Current.
  Most topics asked are general in sense during your study in school or preparation you must came across them. Here you just need to 200 words /100 words for that topic.
  That’s End Best of Luck For mains (Y) anything important you can share in comments I will keep posting in group whatever new I found for this .

Writing practice is must .write as much as you can .write on topics asked in mains of previous years .upsc mains paper and topics in news .

Bring facts ,data , figures, diagram in your answers .try to complete paper with in time .make a list of key words you will use in each paper or sub topic in that . this will help you fetch good marks 🙂

Hope for Best .

Best Wishes Suggest some improvement in this strategy .

Pattern Syllabus for PCS Mains Examination 2018 .Hopefully after UPSC Mains we wil create some plateform to answer writing practice with feedback .till then you may help each other 🙂

Cut off Prediction for Punjab PCS (PPSC ) 2018 .

As most of you are thinking what can be safe score for punjab PCS . As answer keys are already out .I made a poll for prediction of Cut off score for different categories. this is my analysis for Punjab PCS 2018 preliminary examination held on 22nd of July 2018 .

 

This post has been editted after answer keys and so figures are different then my facebook post .
#ppsc #pcs #review #questionpaper #cutoff
ਇਹ ਪੀੜ ਅਨੋਖੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗ ਅਵੱਲਾ ਹੈ…
ਲਓ ਬਈ ਦੋਸਤੋ ਪੀਸੀਐੱਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 22nd July Prlelim ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੁੱਲ 22 ਹਜਾਰ ਚੋ ਕਰੀਬ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੁੱਲ 950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਣੇ ਮੇਨਜ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ।ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ।ਜੀ ਐੱਸ ਦੀ ਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ।ਸੀ ਸੈਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ analyis ਦੇ ਰਿਹਾ ।ਬਾਕੀ ਅਸਲੀ ਦਮ ਪੇਪਰ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ।ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀ ਐੱਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ।ਲਗਭਗ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਖਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਮ ਸੋਰਸਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ।UPSC ਚ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ । ਪਰ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ।
ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੋ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਸੀ ਸੌਖੀ ਸੀ ।ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ।ਕਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸੌਖੀ ਸੀ ।ਸਟੇਟਿਕ ਪਾਰਟ ਆਲਿਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ confuse ਹੋਕੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ।ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਜੀ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਿਆ ਤੇ ਲਿਟਮਸ ਆਲਾ ਗਲਤ ਖਾਨੇ ਚ ਭਰਤਾ।
ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਜੀਕੇ ਆਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਔਖੇ ਸੀ।
।ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਜਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ pib ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ
applied gk ਸੀ ਜਿਵੇਂ FIFA ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ।
ਸਬਜੈਕਟ ਸਪੇਸਿਫਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਇਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪਲੋਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ।ਇਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਾਂਗ ਤੇ ਵੀਕ ਏਰੀਆ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਪੇਪਰ above ਐਵਰੇਜ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਆਜੋ ਸੀ ਸੈਟ ਤੇ :-ਪੇਪਰ ਸੌਖਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਫੀ lengthy ਸੀ.
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪੇਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਔਖੇ ਸੀ । ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ।ਮੈਥ ਸੌਖਾ ਸੀ ।ਰਿਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਮਾਥਾਪਚੀ ਕਰਵਾਈ ।
lengthy ਪੇਪਰ ਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ।ਤੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਨੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਸਾਲਵ ਨੀ ਹੋਏ । ਦੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਥੇ ਵੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਕਾਹਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ।ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲਭਣਗੀਆਂ ।
ਪਰ ਐਡੇ ਕੁ ਪੇਪਰ ਚ ਐਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇ
ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ।
ਪਰ CSAT ਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਲਗ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ।
ਇਸ ਪੇਪਰ ਚ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਮੇਨਜ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਸੀ ।ਇਸ ਵਾਰ  ਵੀ 150 ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ।ਪੇਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ CSAT ਔਖਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ CSAT ਲਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ 120+150 ਮਿਲਾਕੇ 270 ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ।ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਥੇ 50 ਕੁ ਦੇ ਸਕੋਰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਾਸ ਕਰੂ ।ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ।( edited ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਕੋਰ)
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ।ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ । ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਰੂਰ ਮਿਲੂ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਅਜਾਂਈ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ।ਸਿਵਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਥੋਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਸਿਧੇ ਟਿੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਪੇਪਰ ਸਾਲਵ ਕਰੋ।
ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖੋਗੇ ।ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੂਲੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਆਊ ।
ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਗੂਗਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ।ਉਹ ਮਿਲਾਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪੜ ਲਏ ।ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ । ਇੰਝ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸਾਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਕੰਮ ਆਏਗਾ । ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ।
ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਡੱਟ ਕੇ ਲਵੋ ।ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ।ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਖੁੰਝਣ ਦਿਓ । ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ।
ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਭੀੜ ਚੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ।ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

answer key ਮਗਰੋਂ :-ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ misreading ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ।ਦੂਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਕਰੋ ਆਪ ਕੋਈ ਨੀ ਕੀਤਾ । ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਗਲਤ ਕਰ ਆਇਆ ।ਪਰ ਚਲੋ hopefully above cut off ਹਾਂ ।

ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇਖਕੇ ਲਗਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਪਿਛਲੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੂ ।
ਭਾਵ 265-270 ,270+ ਇਹਨਾਂ ਕੀਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਮੇਨਜ ਦੀ ।
ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ attempt ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 100+ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਨਜ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ।ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਦੂਜਾ 450 ਬੱਚੇ ਕੁੱਲ ਜਨਰਲ ਚੋਂ ਜਾਣੇ ਹਨ ਮੇਨਜ ਲਈ ।50 ਕੁ ਬੱਚੇ 290 + ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਐਨੇ ਕੁ ਸੀ ।
ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਅਲਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵ BC ਵਾਲਾ BC ਚ ਤੇ SC ਵਾਲਾ SC ਚ ਨਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਮੈਰਿਟ ਸੋ ਜਨਰਲ ਚ ਜਨਰਲ ਚ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ।
ਚੌਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲਾਸ੍ਟ attempt ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ।
ਇਸ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਦੀ ਰੇਂਜ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ।
ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ 260-270 ਰਹੇ ।ਕਿਉਂਕ ਪੇਪਰ csat easy ਸੀ ਪਰ lengthy ਸੀ ।ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਥ ਸੀ csat ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਏ ਕੰਮ ।
edit ਕੀਤੀ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ .
ਪਰ 270+ ਵਾਲੇ ਸੇਫ ਮੰਨੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ .
So cut off for  PPSC Prelim exam 2018 can be
                                                     general 260-270.
                         BC or Backward Class   250-260

SC others                          245-255

SC M & B                         230-240

ESM for all may reduce accordingly .

For question paper and answer key of PCS Prelim 2018 visit PPSC website .

date of Result of Preliminary exam may be by 3rd week of August . Mains exam may be conduced by ppsc by December so prepare accordingly. Dates notification and time table for exam will be out with Prelim result .

 

ਪੰਜਾਬ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਪ੍ਰੀ ਲਈ ਆਖਿਰੀ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ :-Last Minute Tips for Punjab PCS

ਪੰਜਾਬ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਪ੍ਰੀ ਲਈ ਆਖਿਰੀ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ :-Last Minute Tips for Punjab PCS
ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਦੁਬਕਕੇ ਜੀ ਐੱਸ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਸੈਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ .
ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਬਚੇ ਹਨ 7 .ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਥੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਸੀ ਐੱਸ ਪ੍ਰੀ 2018 ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਖਿਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ .
ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :-
1.ਰੋਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਾਲਵ ਕਰੋ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਕਰੋ ਟੇਸਟ ਸਿਰੀਜ ਤੋਂ ਬਚੋ . ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ UPSC ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ .
2. ਕਰੰਟ ਅਫੈਰਜ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰੋ . ਵਿਜਿਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਕੌਣ ਕੀ ਬਣਿਆ . ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ . ਸਾਇਟ ਥੋਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਨ gkt, leadthecompitition ,indiabix,
3.ਜੋ ਪੜਿਆ ਉਹੀ ਰਿਵਾਈਜ ਕਰੋ . ਨਵਾਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ .
ਸੀ ਸੈਟ ਨੂੰ ਸਾਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਣ ਦੀ ਜਗਾਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਲਵ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਓ jagtarmalwa . com ਤੇ .
4.ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਵਿਜਨ ਜਿਵੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ +2 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋ .
5.ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਟਲਸ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ/ ਖੇਤਰਫਲ ਆਂਕੜੇ , ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਲੜਾਈਆਂ , ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪਥਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਆਦਿ ਧਿਆਨ ਚ ਰਖੋ .ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ .
6. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ .
7. ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ UPSC ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਕਰੋ . ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਵਿਜਨ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੋਊ .
8. ਪੇਪਰ ਚ ਨੇਗਾਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋ .
9. ਮਲਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਲਿਆਂ ਚ ਇਲਿਮਿਨੇਸਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ .
ਭਾਵ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਕਰ ਲ੍ਵ੍ਵੋ .
10 .ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ ਕੋਆਪੇਰੇਟਿਵ ਆਲੇ ਪੇਪਰ ਚ ਕਈ ਜਣੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ..
11. ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੈਂ ਤੇ ਪੂਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਖਾਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ . ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡੀ ਹੈਡ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ . ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਪਿਓ .
ਬਾਕੀ ਪੇਰ੍ਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰਖਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਪਿੱਛਲੇ ਅੰਕ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਾਇਟ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਆਲੇ ਪੈਰ੍ਰੇ ਦੇਖ ਲਵੋ .
10ਵੀੰ 12ਵੀੰ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੋਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸਿਰੀਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ .
ਆਖਿਰੀ ਗੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ .
Probability ,Preposition,synonym ,antonym ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ . ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਜੂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ .ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ analysis ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਈ ਜਾਇਓ ਆਪ ਸਾਲਵ ਕਰੋ ਤੇ analysis.
ਕੋਈ ਹੋਰ doubt ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ .
ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਦੇ ਉਹ ਮੰਨਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਿ ਤਾਨਾ ਜਾਂ ਫੁਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ