ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ( How To Solve or Practice Punjabi Comprehension for Punjab Civil Service CSAT )

ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ :- ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।
1. ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ “ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿੱਪੀ ” ਬਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ” ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ “ਆਮ ਮੰਨਿਆ” ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਲਗ ਹੈ।
2.ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਸਿਰਫ ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਭਾਂਵੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਮ ਰਾਇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਵੋਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ :-
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੈਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗਲਤ ਹੈ।
3.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਪੈਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਉਹ ਉਤੱਰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19-21 ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
 
ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਸੂਰ ਹੈ।
ੳ. ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ
ਅ. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ
ਇ. ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ
ਸ. ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ
 
ਹਲਕੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਵੋਗੇ . ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੇੜਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ ਸੁਰ ਦੂਜਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚ ਵਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਸੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹੋ ਗੱਲ 19 ਤੇ 21ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸਹੀ ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ਸਿਰਫ ਚੁੱਕਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣ ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦਵੋਂ ਉੱਤਰ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ 2015 ਦੇ 22-25 ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਚ 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। JagtarMalwa on Malwa Diaries
ਇਥੇ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨੋ ਹੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਗਾਹ ਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਅਰਥ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ . ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ” ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ” ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ.
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ :-
ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ . ਇਸਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਖਿਰੀ ਸਤਰ ਚੇਤੇ ਰਖੋ.
written by JagtarMalwa on Malwa Diaries
ਸ਼ ਖ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ .ਤੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਹੋਣਗੇ .( ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਬਦ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ). ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੀਭ ਘਿਸ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ .
ਅਗਲਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ :-xਅਖਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਫ਼ਜਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਰਾਰੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਫ਼ਜਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਰਾਰੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣ ਲਈ Malwa Diaries ਲਭੋ ਗੂਗਲ ਤੇv

Punjabi CSAT PPSC Comprehension Part II two parra 5 Vocabulary words

ਪਰਵਾਸ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀਂ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਵਾਸ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਲਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
1.ਪੈਰ੍ਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ .
1.ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ .
2.ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ
3.ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਬਦਲਣਾ .
A) ਸਿਰਫ 1 ਤੇ 2
B) ਸਿਰਫ 1 ਤੇ 3
C) 1 2 ਅਤੇ 3
D) ਸਿਰਫ 1
2) ਪੈਰ੍ਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕਥਨ ਹਨ .
1) ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ .
2) ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ .
A) 1 only
B) 2 only
C) both 1 and 2
D) None of the above
3.ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
A) ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ .
B) ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਹਨ .
C) ਪਰਵਾਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ .
D)ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ .
2.ਪੁਸਤਕ ਅਜੋਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਦਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਤੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚ, ਖੋਹ ਤੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬੇਦਿਲ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਘਰਾਂ, ਹੱਟੀਆਂ, ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਜਲੌਅ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕਘਰ ਵਿਰਲੇ ਤੇ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪੌਂਡਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋੜ ਨੇ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਰਸੋਈਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਦੰਗਲ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮੀ ਵਸਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋਬਨ ਤੇ ਜਲੌਅ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਲਕ ਤੇ ਝਾਤੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1.ਲੇਖਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟੇ ਮੋਹ ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ?
1) ਬਾਜਾਰਵਾਦੀ ਚਾਹਤਾਂ
2)ਸੌਂਣ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ
3) ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿਚ ,ਖੋਹ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
A) 1 only
B) 1 and 2 only
C) 1 and 3 only
D) 1 2 and 3
2.“ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ “ ਕਿ ਹੈ ?
A) ਮੁਹਾਵਰਾ
B) ਅਖਾਣ
C )ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ ਅਖਾਣ ਦੋਵੇਂ
D) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ
3.ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?
1) ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਰਸੋਈਆਂ
2) ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ
3) ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
4) ਕਿਰਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
A) ਸਾਰੇ 1 2 3 ਅਤੇ 4
B) 1 ਅਤੇ 2
C) 1 ਅਤੇ 3
D ) 2 ਅਤੇ 4
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਲਥਾਓ.
1. ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ
2. ਸੰਵੇਦਨਾ
3. ਅਨੁਕੂਲ
4. ਤਰਜੀਹ
5. ਅਜੋਕੇ

Punjab PCS CSAT TEST Punjabi Comprehension .Test No 1

ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਰਜੀਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਜਨੀ ਲਿੱਪੀ ਟਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਈਜਾਦ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿੱਪੀਆਂ ਕਦੇ ਈਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੀ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਬਣਾਈ।
ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਆਪਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1870 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 .

ਪੈਰ੍ਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ ?

1.ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ .

 1. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ .

3.ਮੁਗਲਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ .

 1. 1 only
 2. 2 only

C .3 only

 1. None of the above

2.ਪੈਰ੍ਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

1.ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਟਾਕਰੀ ਲਿੱਪੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ .

2, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ .

A 1 only

B 2 only

C both 1 and 2

D None of the above

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ?

 1. ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸਮੇਂ
 2. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ
 3. ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ
 4. 1 only
 5. 1 and 3 only
 6. 3 only
 7. None

How to Get most from IYB efficiently

How to get most from India Year Book for Prelims UPSC / PCS

First you must have one hard copy of India Year Book. No matter which year it is.

link on amazon https://amzn.to/2yiUWkM

New and updated chapter you may read online or pdf available in various groups.

Then First Three Chapters are really easy and important.

You may read them thoroughly.

For all other chapters and these chapters too.

Just solve these 300 questions like an open book Test.

These question are made my Mrunal and Insight of India .

While solving them like an open book Test you will fetch lots of info from book.

You will came across many important facts and subjective knowledge.

Then while you are solving any UPSC previous paper you must refer to India Year Book once.

After solving above questions you will easily guess whether this question is part of IYB or not.

And last most part of IYB now also available on site of govt of India.

But searching from book made you more aware then searching from net.

You may also see previous year Mrunal’s keys to know which questions were from IYB .

http://www.insightsonindia.com/wp-content/uploads/2018/05/INDIA-YEAR-BOOK-2018-QUESTIONS.pdf

http://mrunal.org/2015/06/upsc-mock-test-paper-1-india-yearbook.html

http://mrunal.org/2015/06/upsc-mock-test-paper-2-india-yearbook.html

Try to locate from where these were asked and how.

All this exercise should not take more than seven days along with your regular plan .

After seven days and following this plan religiously you will found that now you know pretty much about India and its Govt .this will help you solve at least about 10% paper in any exam of UPSC/ other service commission.

A post by Jagtar Malwa on website malwadiariesyearbook

Book List for Any Exam other then UPSC PPSC ( Central Punjab Jobs and other State Level Exam in Haryana HP Rajasthan .

For Static GK

                                                 Lucent GK Subjective:   For Subjective Clarity
                                                Arihant Objective GK :  For Objective GK and Practice
                                          If you consider Lucent GK Subjective Boring .

                                       You may try

                                        MAGBOOK INDIAN & WORLD GEOGRAPHY,INDIAN HISTORY,INDIAN POLITY &                                            GOVERNANCE,GENERAL SCIENCE,INDIAN ECONOMY 

above link is for Combo you may also purchase one by one  From Here 

Use only One source at a time . Do not rush to multiple sources . If you found too many mistakes in Arihant Objective Practice GK from Online sites like GKToday , indiabix , and many apps in play store . Lots of things depends upon continuity of your efforts .

Computer :-
                       Then solve previous year computer paper  section  of Punjab exams on your own . make own notes . If you done that will be enough to solve 90% questions .
Maths and Reasoning
                                           For Maths you may prepare from
First learn basics by solving examples  . Then solve few question from practice . Never try to solve all question . Solve only those which were already asked in some exam . Solve only 10% questions only per chapter . That too not in one go but in two or three turns .
English :-                        Word power made easy for building vocabulary 
                                          English Error Rules
                      and Book you may Try is             SP Bakhshi Book for English 
                     Or you may also try                       Kiran Book English  
any one of above two
Use same rules as I told about maths and reasonong .
Punjab GK     Sada Punjab is Good Book  but expensive
other options are Concise GK Punjab 
Punjabi Grammar :——–  Punjab Board’s Book 10th grammar is available free of Cost 
Further you may also Try :—          SP Punjabi Vyakaran 
                                                   or        Punjabi Grammar by Duggal 
Hindi Vyakaran for Papers of Haryana and other Boards
             Again Punjab Board Free Book :—  Class 10th 
                           and Class 9th                          Class 9th 
                  Or Lucent Hindi Vyakaran         Lucent 
                  Haryana GK                            Arihant Book 
 For Exam Like Patwari etc Read Books from Punjab for Agriculture and etc go here
Always keep one thing in mind . First use resources you have already . maximum neutralization . read as much as you can from basic material .
For GK its not easy to learn from books I mentioned above . most of them are fire fighting or revision .
For GK always prefer School Books / NCERTS / your board books/ standard books .
If you have enough time start from them these are available free online on ncert site or on site of Punjab Board .
For practice all other section and GK use Online free resources , apps in mobile , and previous papers of different examination .
Attention for Publishers and writers  :- If any publisher / writer had any better book with him other then given above . you may contact me to get it added in above list .
But here are conditions :-
You must send at least one copy sample copy to me for review .
If I found it genuinely good as per cost:benfit ,price :benfit better then / at per above books . I will include it in these .
I will not keep sample copy with me . after review I will give same to some needy aspirant .
Not only these books but books for other exams may also sent me to for review .
But I reserve all the rights to publish or not on my blog .
you may contact me by Facebook .